تور آنتالیا ۷شب و ۸روز

0 (بدون بررسی)
آنتالیا
از 19,900,000 ت
0
(0 بررسی)
بررسی

مدت زمان

۷شب و ۸روز

نوع تور

تور ویژه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

ترکی, فارسی

درباره تور گردشگری

هتل
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
نوزاد
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ 
۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ 
۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ 
۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۳۷,۹۹۰,۰۰۰ 
۴۷,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۷,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۳۹٫۲۸۰٫۰۰۰ 
۵۰٫۲۹۰٫۰۰۰ 
۳۱٫۰۱۰٫۰۰۰ 
۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۴۲,۵۹۰,۰۰۰ 
۵۵,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۹,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۴۶,۹۹۰,۰۰۰ 
۶۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۰,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۴۷,۵۹۰,۰۰۰ 
۶۴,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۰,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۴۸,۰۹۰,۰۰۰ 
۶۴,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۱,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۴۸,۴۹۰,۰۰۰ 
۶۹,۵۹۰,۰۰۰ 
Add New
۴۹,۰۹۰,۰۰۰ 
۷۰,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۰,۰۹۰,۰۰۰ 
۶۷,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۱,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۰,۰۹۰,۰۰۰ 
۶۹,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۰,۰۹۰,۰۰۰ 
۷۲,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۰,۴۹۰,۰۰۰ 
۶۸,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۱,۴۹۰,۰۰۰ 
۷۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۱,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۱,۴۹۰,۰۰۰ 
۷۰,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۲,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۱,۵۹۰,۰۰۰ 
۷۸,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۳,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۴,۴۹۰,۰۰۰ 
۷۳,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۴,۹۹۰,۰۰۰ 
۸۵,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۵,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۵,۰۹۰,۰۰۰
۷۸,۵۹۰,۰۰۰
۳۴,۵۹۰,۰۰۰
۲۰,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۶,۰۹۰,۰۰۰ 
۷۹,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۶,۰۹۰,۰۰۰ 
۸۶,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۶,۵۹۰,۰۰۰ 
۸۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۵,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۷,۶۴۰,۰۰۰
۸۹,۸۹۰,۰۰۰
۳۳,۷۸۰,۰۰۰
۲۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۵۸,۹۹۰,۰۰۰ 
۹۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۶۰,۲۰۰,۰۰۰
۸۷,۹۲۰,۰۰۰
۳۹,۴۱۰,۰۰۰
۱۹,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۰,۴۹۰,۰۰۰
۷۶,۴۹۰,۰۰۰
۳۸,۷۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۹۶,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۵,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۹۷,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۵,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۲,۹۹۰,۰۰۰ 
۹۳,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۵,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۲,۹۹۰,۰۰۰ 
۹۵,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۵,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۳,۵۹۰,۰۰۰ 
۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۷,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۳,۵۹۰,۰۰۰ 
۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۴,۱۴۰,۰۰۰
۸۰,۰۲۰,۰۰۰
۴۵,۶۸۰,۰۰۰
۳۲,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۶۶,۵۹۰,۰۰۰ 
۹۸,۵۹۰,۰۰۰ 
۳۷,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۷۲,۹۹۰,۰۰۰ 
۱۰۸,۹۹۰,۰۰۰ 
۳۹,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۷۵,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۱,۴۹۰,۰۰۰
۴۲,۶۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۷۵,۹۹۰,۰۰۰ 
۱۱۳,۹۹۰,۰۰۰ 
۴۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۷۷,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰
۴۲,۹۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۷۹,۵۹۰,۰۰۰
۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰
۴۳,۶۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۷۹,۹۹۰,۰۰۰
۱۱۶,۵۹۰,۰۰۰
۴۳,۵۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۸۱,۵۹۰,۰۰۰ 
۱۲۳,۵۹۰,۰۰۰ 
۴۱,۹۹۰,۰۰۰ 
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ 
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۸۷,۷۹۰,۰۰۰
۱۴۱,۷۹۰,۰۰۰
۴۵,۶۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۹۰,۴۹۰,۰۰۰
۱۴۰,۵۹۰,۰۰۰
۴۶,۰۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۹۲,۳۹۰,۰۰۰
۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰
۴۶,۵۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۹۲,۵۹۰,۰۰۰
۱۲۷,۵۹۰,۰۰۰
۴۶,۶۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۹۷,۷۹۰,۰۰۰
۱۵۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۵۸,۶۹۰,۰۰۰
۵۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 
۱۵۳,۴۹۰,۰۰۰
۲۲۴,۶۹۰,۰۰۰
۶۱,۷۹۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۰۰۰ 

ویژگی ها

  • پرواز مستقیم تابان ایر به فرودگاه قاضی پاشا
  • رفت : ساعت 13
  • برگشت: ساعت 16:30
  • میزبانی حرفه ای در هتل های ۳ و ۴ و ۵ ستاره

شامل / مستثنی است

  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان
  • غیر قابل استرداد

مدت زمان

چند روزه

زبان

ترکی
فارسی

موقعیت تور

آنتالیا

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
(0 بررسی)
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
نظری برای این تور ثبت نشده - در حال نمایش 1 تا 0

نوشتن یک نظر

از: 19,900,000 ت
0 (بدون بررسی)

مالک

simorghfly

عضویت از 1402

اطلاعات تماس

ایمیل

info@simorghfly.com

وب سایت

simorghfly.com

تلفن

02191099224

بررسی سایر گزینه ها